نه به زندان نه به اعدام

صبح امروز سی آذر ماه تعدادی از هواداران محمدعلی طاهری در چهارمین حرکت اعتراضی خود تحت عنوان کوچ به سمت زندان اوین تجمع کردند. در این تجمع فعالین سیاسی مدنی آقایان دکتر محمد ملکی و  محمد نوری زاد و نیز شرکت داشتند.
گفتنی است که تعدادی از شاگردان محمد علی طاهری در روزهای گذشته در این حرکت جمعی دستگیر شده و هم اکنون در قرچک ورامین در اعتصاب غذا هستند.