ننه من غریبم بازی سیروس عسکری زندانی منتظر اخراج از امریکا و فرزندانش در امریکا

فرزندان این استاد دانشگاه ایرانی در امریکا زندگی می کنند و حاضر به بازگشت به ایران اسلامی نیستند ، نظام اسلامی حاضر نیست که وسایل بازگشت او را به ایران اسلامی فراهم کند و هی امریکا را ملامت می کند. یاد داستان صادقی نماینده مجلس می افتم که ویروس چینی گرفته بود و هی ننه من غریبم می کرد که چند صباحی بیشتر به پایان عمر او نمانده. تمام آنها که بر علیه امریکا صحبت می کنند ، فرزندانشان یا در امریکا هستند و یا در کانادا و اروپا و حاضر به بازگشت به ایران اسلامی نیستند. این بازی عوامفریبانه دیگر کسی را گول نمی زند.–در عکس فرق اساسی امریکا با ایران اسلامی هویدا می شود ،سیروس عسکری به همراه زن با حجاب در محیطی که با زنان بی حجاب احاطه شده آزادانه رفت و آمد می کند !__به قول ضرب المثل فارسی ” عالم شدن چه آسان ، آدم شدن چه مشکل.”.