نمکی باز نمک ریخته: هم هشدار میده، هم خبر برگزاری نماز جمعه