نفرت بی‌سابقە مردم ⁧عراق⁩ از ایران به دلیل دخالت‌های جمهوری اسلامی

نفرت بی‌سابقە مردم ⁧عراق⁩ از ایران به دلیل دخالت‌های جمهوری اسلامی

سفیان سامرایی سردبیر بغداد پست: با دستور مستقیم ایرج مسجدی سفیر جمهوری اسلامی در عراق، اینترنت بغداد و شهرهای ناآرام قطع شد.

قاسم سلیمانی فرماندە سپاه قدس در بغداد مسئولیت اتاق سرکوب تظاهرات شیعیان را برعهدە گرفتە است.