می‌خواستند دنیا و آخرت‌مان را آباد کنند اما هرچه داشتیم و نداشتیم را گرفتند/انقلاب شما انفجار…..بود!

طلب آزادی در اوج آزادی
بهمن ۵۷؛ سال سقوط ایران و ایرانی

«این عکس را در اینترنت دیدم. زن‌های آزاد دیروز، سیاه‌پوش شده‌اند و آن مرد هم شاید به اتهام سیاسی اعدام شده است. به گمانم طنز بسیار تلخی دارد؛ به وسعت چهار دهه ظلم به زنان و همچنین مردان سرزمین‌ام و گواه روشنی است بر پسرفتی چهل‌ساله.
می‌خواستند دنیا و آخرت‌مان را آباد کنند اما هرچه داشتیم و نداشتیم را از ما گرفتند. از وضعیت آب و هوا و معیشت بگذریم، کافی است نگاهی کنیم به آمارهای دولتی از فساد و اعتیاد و فقر. حجاب را اجباری کردند و تا توانستند مسجد و منبر علم کردند. نتیجه چه شد؟»