میرسه اون روزی که تک تک‌شون برمیگردن و با همین ترس پشت سرشون رو نگاه میکنن ولی اون روز دیگه دوربین نیست بلکه با مردم طرف

اون موقع یه فرق عمده با این عکس وجود داره.
فرقش اینه که وقتی برمیگردید و پشت سرتون رو نگاه میکنید دیگه دوربینی وجود نداره.
باید تو چشم مایی که پشت سرتون وایسادیم نگاه کنید.

دیروز هیبت و اقتدار چشمی که قادر به دیدن همگان بود، در دیدگان عموم مردم فروریخت.
آن چهره وامانده و پریشانی هم که در تصویر میبینید، «حمید محمدی» رئیس سابق زندان عادل‌آباد و رئیس کنونی زندان اوین است.

این «حمید محمدی» رو که میبینید، قبلاً تو عادل‌آباد خلاف موبایل میکرد.
ورود موبایل ساده: ۶میلیون
هوشمند: ۱۵میلیون
سال۹۷ در حضور حداقل ۵۰نفر از بچه‌های سیاسی شیراز قیمت میداد مشتری پیدا کنه.