مژده نگهدار همچنان بدون مرخصی در زندان

زندانی در بند مژده نگهدار با وجود اعلام حکم همچنان بدون مرخصی در بیدادگاه های رژیم جمهوری اسلامی به سر میبرد. وی که در تاریخ ۱۳۹۸/۰۴/۱۶ با اتهام توهین به رهبری و تبلیغ علیه نظام بازداشت شده بود به حکم سنگین و ظالمانه ۶ سال زندان محکوم شده است.

لازم به ذکر است ایشان در جریان دادرسی حتی از حق دسترسی به وکیل که از ابتدایی ترین حقوق یک زندانی است نیز محروم بوده است.