ميثم منيعات

 ميثم منيعات ۲۰ ساله از اهالى كوى عباره شهر خرمشهر در تاريخ ٢٥ آبان ۹۸ كشته شد

روحش شاد و یادش گرامی
راهت ادامه دارد هموطن