مهرداد معین فر

 مهرداد معین فر در اعتراضات آبان در شهریار کشته شد.
روحش شاد و یادش گرامی،
راهت ادامه دارد هموطن