مقدمات حضور در انتخابات

مقدمات حضور در انتخابات؛ کاری از بهنام محمدی

پس از کشتار آبان ۹۸ که ۱۵۰۰ کشته و هزاران زخمی و بازداشتی به دنبال داشته است، علی خامنه‌ای به خودش اجازه داده تا باز کاسه گدایی رأی به سوی مردم دراز کند و بخواهد که با وجود همه این فجایع در نمایش انتخابات شرکت کنند.