معصومه ابتکار فاحشه ای برای تمامی فصول

آنقدر کارنامه اش آشکار هست که نیازی به توضیح نداشته باشد.اشغال سفارت آمریکا، سرقت علمی، گندکاری در سازمان محیط زیست، وارد کردن داروهای تقلبی به کشور و… تنها گوشه ای از کثافتکاری های این هرزه جمهوری اسلامی به شمار میره، اخیرا هم در توییتی با گرفتن دستمال ابریشمی به دست ذوق زدگی خودش رو از احتمال عدم انتخاب مجدد ترامپ نتونسته پنهان کنه و با پیش کشیدن به هلاکت رسیدن بزرگترین تروریست و آدم کش جهان سعی در لیسیدن تمیز ماتحت متعفن مقام عظمای ولایت نموده است. به نظر میرسه این زنیکه هرجایی بظاهر ضدامپریالیست( که برای مبارزه با اون توله اش رو درآمریکا مستقر کرده) بخوبی قابلیت تشخیص جهت وزش باد رو داشته باشه تا در مواقع ضروری مسیر خودش رو در تمامی فصول تغییر بده.