مصطفی تاجزاده – وقتی پهلوی یک بچه میوه فروش رو فرستاد آمریکا برای تحصیلات

وقتی یک بچه میوه فروش از میدون خراسون تهران توسط محمدرضاشاه_پهلوی و با هزینه پادشاهی پهلوی به آمریکا فرستاده میشود تا در رشته مهندسی مکانیک تحصیل کند و برگردد در ایران خدمت کند، اما او به جای تحصیل مشی تروریستی و مبارزه مسلحانه را در مبارزه با پادشاهی پهلوی در نظر میگیرد و ایران را به نابودی می کشد، او کسی نیست جز «مصطفی تاجزاده» که نام برازنده او مصطفی «عمامه زاده» است.

“مصطفی تاجزاده از تروریست های 57 می‌گوید: من وقتی به آمریکا رفتم تقریبا درس نخواندم، فقط در کالج ها ثبت نام می کردم.

مصطفی تاجزاده می‌افزاید: من به مشی چریکی معتقد بودم و من به ایران بازگشتم و همکلاسی های هم دوره ایم به سوریه و لبنان رفتند دوره دیدند، آقای واعظی و آقای خسروی و…

مصطفی تاجزاده می‌افزاید: گروه فلق را در آمریکا تشکیل دادیم که چند نفر بودیم که اعتقاد داشتیم که باید کار مسلحانه شود و شدیدا با رژیم شاه مشکل داشتیم و در این اعضا من فقط به ایران بازگشتم و آنان در همان فاصله به سوریه و لبنان رفتند و دوره دیدند.

مصطفی تاجزاده: ما انحراف در مارکسیسم بودن سازمان مجاهدین خلق می دانستیم و نه در مشی مسلحانه آن