مسلمین متوحش در جریان فتح اندلس انسانی رو سربریدند و گوشت او را پختند!!

مسلمین متوحش در جریان فتح اندلس انسانی رو سربریدند و گوشت او را پختند!!زمانی که مسلمین از طنجه به جزيره[ام حکیم]آمدند عدّه اي به نام كرامين [گروهی از مسيحيان انگوركار] را در آن جزيره ديدند و آنان را دستگير كردند:

 

ثمّ عمدوا إلي رجل من الكرامين فذبحوه ثمّ عضّوه وطبخوه

سپس يكي از مردان اسیر را جلوي چشمان بقیه سر بريدند و تکه تکه كردند و او را داخل ديگ قرار داده و پختند…