مرگ کودک ١٠ سالە ساکن در کانکس های سرپل ذهاب در اثر برق‌گرفتگی

عدم وجود استانداردهای سکونت و برق‌گرفتگی ناشی از آن جان یکی از کودکان زلزله‌زده اهل سرپل‌ذهاب را گرفت.

بر پایە گزارش رسیده به سازمان حقوق بشری هەنگاو، روز سه‌شنبه ٢ اردیبهشت ٩٩ (٢١ آوریل ٢٠٢٠)، علیرضا میرزاحسینی، فرزند ١٠ سالە وحید، دچار حادثەی برق‌گرفتگی شدە و متعاقبا بر اثر شوک وارده جان باخت.

علیرضا کودک یکی از هزاران خانوار اهل سرپل‌ذهاب بود کە بعد از چندین سال از وقوع زلزله همچنان در کانکس‌های موقت کە هیچ‌کدام از استانداردهای اولیە جهت سکونت را ندارند، زندگی می‌کنند.

گفتنیست کە تاکنون چندین حادثە مشابە در کانکس‌های مردم زلزله‌زده سرپل‌ذهاب روی داده‌ که منجر بە جان باختن و سوختگی شدید چندین شهروند شدە است.

پس از گذشت بیش از سه سال از زلزله سرپل ذهاب، مردم زلزله‌زده سرپل‌ذهاب همچنان در کانکس‌های موقت زندگی می‌کنند. حکومت ایران و نهادهای مربوطه در استان کرمانشاه بە طور سیستماتیک مردم این منطقە را اهمال و اقدامی جهت بهبود وضعیت موجود انجام نداده‌اند.