مردمِ ایران پولِ ماسک ندارند؛ آخوندها تاجِ طلایی جدید در مقبره حضرت زینب نصب می کنند‎‎

این مطلب را برای آن دسته ایرانیان می‌‌گذارم که هنوز دلشان برای میهن تَپیده و خواستارِ آزادی سرزمینِشان از زیرِ چنگالِ ضحّاکیون هستند.

این یک خبرِ بد است، مراقب باشید.

مردمِ ایران پولِ ماسک ندارند ـ آخوندها تاجِ طلایی جدید در مقبره حضرت زینب در دمشق ـ سوریه ـ با حضورِ آخوند طباطبایی نماینده رهبر نظامِ فاشیستی مذهبی ولایت وقیح نصب می کنند.

باید اشاره کنم که هزینه این تاج (هزینه آن ۱۰۰۰میلیارد تومان است) را آستان قدس علوی داده و این نهاد از نظر مالی وابسته به نیروی قدس سپاه است.