مذهب شيعه بوسيله جعل و سانسور و تحريف كتابهاى تاريخى بوجود آمده است

جعل ناشيانه تورات و ساختن حديث براى على
▪️سانسور و تحريف(تصاوير بالا):
آيا ميدانستيد داستان قضاوتهاى على همه جعلى هستند؟
▪️حر عاملى از بزرگترين علماى شيعه در ص ٢١٢ از ج ١٨ كتاب معروف وسائل الشيعه(لينك)، داستانى از قضاوت على بين دو زن كه هر كدام ادعا ميكردند فرزند مال آنها كه على دستور قتل كودك را داد و مادر اصلى كودك ميگويد كودك را به او بده اما او را نكش و بدين وسيله على را بسيار دانا و فهميده معرفى ميكند! حر عاملى اين داستان را از كتاب ارشاد شيخ مفيد نقل كرده است اما،
نكته بسيار جالب توجه و مضحك اينجاست كه اين داستان را شيخ مفيد از روى داستانى در تورات كه در مورد قضاوت پادشاه نامدار يهود يعنى سليمان ميباشد را به نام على جعل كرده است.
در تورات 1 King 3:28(لينك) داستانى آمده در مورد عقل و دانش سليمان و قضاوتش بين دو فاحشه كه در يك خانه زندگى ميكنند هر كدام ادعا داشت فرزند ازوست.
▪️ادمين: اين جعل تاريخ براى وجهه دادن به على و بت سازى از او و باقى امامان كنيزباز و خوشگذران در تمامى روايات ازين دست نيز صادق است.