مدیر روزنامه رسالت: طالبان می‌تواند دومین جمهوری اسلامی واقعی شود

محمدکاظم انبارلویی مدیر مسئول روزنامه اصولگرای رسالت نوشت:

امروز ملت مظلوم و ستمدیده افغانستان که روزی پاره تن اسلام و ایران بود پس از ۴۰ سال مبارزه با قداره بندان قدرت های جهانی از شرق وغرب عالم موفق شده است اجانب را از کشور بیرون کند. دولت هایی که در این ۴۰ سال در افغانستان روی کار آمدند انواع حکومت های سکولار شرقی و غربی را تجربه کرده اند اما فرهنگ انقلابی و اسلامی ملت، آن را برنتافتند مردم افغانستان هیچ یک از آن مدل ها را نپذیرفتند.  جمهوری اسلامی ایران یک مدل موفق از زیست اسلامی و انقلابی بدون سلطه خارجی را در این ۴۰ سال به عنوان یک تجربه به جهانیان عرضه داشته است .آیا طالبان با تغییراتی که در نوع نگرش خود به امر «جامعه» ، «حکومت» و «حکمرانی»از خود نشان می دهند حاضرند از این مدل پیروی و یک زیست برادرانه را در همسایگی با ایران تجربه کنند.  تضمین امنیت شیعیان ، احترام به فرهنگ اهل بیت پیامبر و همدردی در ایام دهه اول محرم با عزاداران در مناطق مختلف نشانه های خوبی از این زیست انقلابی و انسانی است و می تواند پایه های همبستگی دو ملت ایران و افغانستان قرار گیرد.  رهبری طالبان که اکنون پرده نشین است اگر دقیق عمل کند روی رضایت، فداکاری و وفاداری مردم و نیز فرهنگ انقلابی اسلام به طور جدی حساب بازکند. با دنیای کفر و ستم و تکفیر مرزبندی داشته باشد می تواند دومین جمهوری واقعی اسلامی را در مرز برادری با ملت ایران افتتاح کند و مستظهر به پشتیبانی ملت و دولت ایران باشد.