مدیرمسئول روزنامه قانون به علت انتشار مطلبی درباره وضعیت یکی از زندان‌های تهران «تحت تعقیب قضایی» قرار گرفته است.

همچنان مطبوعات تا صدایشان در می آید صدایشان را میبرند این بار اما از یک واقعیت گفتند از واقعیتی که هیچ وقت جمهوری اسلامی به آن اعتراف نمی‌کند با توجه به کسانی که از زندان های ایران خارج شدند توضیحاتی درباره وضعیت زندان ها داده اند این گزارش روزنامه قانون به حقیقت نزدیک است اما باز جمهوری اسلامی نتوانست جلوی دیکتاتوری خود را در مقابل مطبوعات آزاد و انتشار حقایق بگیرد

 

#iman_iranayande