مدام با خودم تکرار میکنم؛ پدر پویا گفت : حکومت احتیاج دارد که همیشه پیروز شود، ولی ما فقط کافی است یک بار پیروز شویم!