محمد تیموری

محمد تیموری از شهدای ملارد در ۲۵ آبان در پی تجمعات اعتراضی شهید شد.

روحش شاد و یادش گرامی،
راهت ادامه دارد هموطن