محمد بن عبدالله برده جنسیِ خدیجه بنت خویلد!!

خديجه اولين زنی بوده كه محمد او را عقد كرده است. شواهد حاکی از آن است كه خديجه قبل از محمد، دو شوهر ديگر نيز اختيار كرده است. اولی عتيق بن عابد بن عبداالله بن عمر بن مخزوم كه حاصل ازدواج با وی، يك دختر بوده است. شوهر دومش أبوهالة بن بينها بن نباش بن بينها بن حبيب نام داشت كه از او هم يك دختر داشته است. قبل از آن كه محمد شروع به تبليغ دين اسلام كند، در سن بيست و پنچ سالگی با خديجه چهل ساله ازدواج کرد. (تاریخ طبری) همانطور که منابع اذعان میدارند، محمد در مدت زمانی که با خديجه زندگی میکرد زوجه دیگر و همسر دومی اختيار نكرد. اگر چه طبق رسوم رايج آن روزگاران، تعدد زوجات شايع بوده است. ولی مؤرخان سخن از هيچ زوجه ديگری به ميان نياورده اند، همانطور هم که گفته اند اولین تجربه سکسی که با آن روبرو شده است ازدواج با خديجه بوده است. بعد از گذراندن زندگی بیست و دو ساله ای که با هم داشته اند، سه سال قبل از هجرت به مدينه، خديجه ميميرد. در اين مدت بيست و دو سال، هفت سال آن مربوط به بعد از پيامبر شدن است. تا زمانی كه شوهر خديجه بوده است، سكس و انجام عمل جنسی را به شيوه معمول آن انجام داده است. حاصل اين ازدواج هفت بچه بوده است. (القاسم، الطیب الطاهر، رقیه، زینب، ام کلثوم، فاطمه) (سیره ابن هشام السیرهٌ نبویه، الجز الاول ص ۱۹۰)

اگر سؤال شود: چرا تا خديجه در قيد حيات بود محمد زن ديگری را اختيار نكرد اما بلافاصله پس از مرگ او پشت سر هم همسر اختيار ميكرد. مسلمانان در جواب ميگويند: چون كه خديجه را بسيار دوست ميداشت این پاسخ در عين حال گويای اين است كه ديگر همسرانش را دوست نداشته است، از این روست که پیاپی زنان ديگری اختيار كرده است. حقايقی كه با استناد به مستندات ارائه میکنم روشن ميسازد كه چنين پاسخ هايی حاكی از توجيهاتی غيرمنطقی ميباشد، در حقيقت ارتباطی به دوست داشتن نداشته، بلكه به وضع اقتصادی مناسب خديجه ارتباط داشته است، خديجه شخصيتی سرشناس بوده و صاحب دارايی و ثروت هنگفتی بوده است. محمد هم قبل از اين ازدواج شخصی فقير و تنگدست بود و توان مقابله با قدرت مادی و معنوی خديجه را نداشت و عملا قدرت اقتصادی خانواده در دست خديجه بوده است نه در دست محمد مطابق رسوم اجتماعی و ساختار اقتصادی و سيستم برده داری آن زمان محمد به سان برده ای بوده است که تنها نقش ارضای نيازهای جنسی و زنانه خديجه را داشته است. پس با وجود شخص سرمایه داری همچون خديجه، عملا نمیتوانسته زن دیگری را اختيار کند، محمد نزد خديجه مانند یتیمی فقیر و نیازمند بوده است و خديجه هم برای محمد در حکم مادر، خواهر، برادر، زن و زندگی بوده است! این عوامل باعث شده است که خديجه اقتداری کامل بر محمد داشته باشد و محمد هم نتوانسته است در فکر ازدواج های مجدد بیفتد، همچنان که این واقعیات در قرآن نیز موجود است، همزمان با فوت خديجه دگرگونی سریع و ناگهانی در زندگی محمد رخ داد و تنها پس از چند روز از فوت او همسر ديگری را اختيار كرد (زاد المعاد في هدی خیر العباد، جلد ۱، فصل فیازواجه صلی الله، ذكر سودهٌ) و بهمین منوال و پشت سر هم بیش از چهل زن به اشكال مختلف سر از زندگی او درآوردند!