مجازات استفاده از مدارک تحصیلی جعلی برای مسئولین در کشورهای مختلف چیست؟!

مجازات استفاده از مدارک تحصیلی جعلی برای مسئولین در کشورهای مختلف چیست؟!

پ.ن: البته تو مملکت جمهوری میگن آبروی مومن رو نباید ریخت، و صندلیشو عوض می‌کنند.