مبارزات رادیکال= جنبش رهایی بخش

با توجه به ساختار رژیم ولایت فقیه حاکم بر ایران و نحوه برخورد و پاسخگویی رژیم به مطالبات،اعتراضات و خواسته های مردم و سرکوب هر نوع اعتراض و صدای مخالف در جامعه در می یابیم که حکومت پذیرنده هیچ گونه اصلاحات و تغییر در ساختار خویش نمیباشد و هرگونه تغییر در ساختار و شکل رژیم به فروپاشی آن می انجامد چراکه اساس حاکمیت رژیم بنا به قانون گریزی و ارکان حکومت مافیایی-فاشیستی بنا نهاده شده ،لذا بدین سبب است که رژیم مافیایی اخوندی هر نوع اعتراض مسالمت امیزی را اعم از(مبارزات کارگران،کشاورزان،مال باختگان)با خشونت هر چه تمام تر سرکوب می نماید و در طی چهل سال مبارزه مدنی با رژیم ولایت فقیه دریافته اییم که هر گونه مبارزه مسالمت امیز محکوم به شکست و نابودی است ،لذا باید تحول اساسی در نوع مبارزات مردمی بر علیه حکومت مرتجع مذهبی داده شود و آن عبارت است حمایت از احزاب و جنبش های رادیکال جامعه ایران ،چراکه تجربه ثابت نموده تنها هراس رژیم از این نوع مبارزات است و جنبش رادیکال است که کلیت نظام جمهوری اسلامی را هدف قرار میدهد و سایر مبارزات مدنی یا مقطعه ای بوده اند یا بعدها به مصالحه با رژیم درامده اند ،حزب نوپا ایرانارشیسم به رهبری جناب علی عبدالرضایی تا این زمان ثابت نموده از رهبری قاطع و اگاه برای مبارزه با رژیم ایران برخوردار است و نحوه و عملکرد مبارزاتی این حزب تا این مقطع قابل دفاع و تحسین بوده ،لذا ازادی ایران در اینده،در گرو حمایت از این نوع احزاب می باشد که تیر رهایی بخش را به قلب تپنده نظام هدف گرفته اند و از اساس خواستار نابودی اصل رژیم جمهوری اسلامی و پایان هر نوع حکومت مکتبی-مذهبی بر ایران هستند،فراموش نکنیم که ازادی بها دارد و صرفا مبارزات اجتماعی با پست و انتشار هشتک ممکن نخواهد شد ازادی یک ملت نه در پس پست های شبکه های اجتماعی صورت پذیر است و نه از فراسوی بیانیه های رسانه ها و شبکه های تلویزیونی بلکه ازادی حاصل مبارزات خیابانی و قیام های رادیکال آن جامعه می باشد
(بهداد فردوس(نام مستعار