ما همه اشراریم

ما همه اشراریم
شریم به ظلمت شب ،اشراریم به خودکامگی ضحاک،شروریم علیه شراره آتش ستم و استبداد ،آری در چرخ وارون گردی که خیر (خامنه ای)به کودک کشی جنایت میپزدازد ما همه شرپیشگانی هستیم که خیر می گویم به چنین خیر صفتان ددمنشی که فراسوی هر سخنشان ،دروغ،فریب و هراس نهفته ،هراسی که از اعماق وجود انان را به لرزه دراورده و انان را واداشته که رادمردان راستین را اشرار بنامند و فرومایگان بزدل را لشکر خیر و راستی بدانند ،در چنین جهانی که تیغ به دستان جنایت پیشه دردنده خوی،سپاه خیر باشند بیشک که ما ازاد مردان بی پروا بزرگترین شر و خطر برای چنین خیران خونخواری خواهیم بود،چراکه ما نه دستمان آلوده به خون کودکان و بیگناهان است و نه گرسنگان بی دفاع را در کف خیابان به خاک وخون کشیده اییم و نه وجودمان در گرو و اسارت ضحاک است که هر انچه که او گوید مطیع وار، عمل کنیم بلکه ما ازادمردان ازاده اییم که شعر ازادی و ازادگی می سراییم
(بهداد فردوس(نام مستعار