ما موروثی مسلمان شدیم. یک معامله بسیار بد که در آن به آزادی اندیشه ما تجاوز شد

یک مسلمان ایرانی تنها از این جهت مسلمان است که پدرش مسلمان بوده است و پدر او نیز بهمین دلیل مسلمان بوده که پدری مسلمان داشته است و پایان این خط زنجیر به زرتشتی فلک زده ای می رسد که با شمشیر عرب لااله الاالله گفته بود، بی آنکه حتی معنی آنرا دانسته باشد.

شجاع الدین شفا
کتاب تولدی دیگر

دین موروثی
یادمان میآید که چه زمانی در مورد اسلام تحقیق کردیم؟ نه. زیرا هیچوقت هیچ تحقیقی نکردیم. تحقیق؟ اصلا چی هست؟, خوردنیست یا نوشیدنی. بله برای خریدن یک جفت جوراب چند تا مغازه رفتیم و مقایسه کردیم. اما برای اسلام؟ برای یک عمر دولا و راست شدن؟ حاضریم یک عمر مثل ماشین حرکاتی را تکرار کنیم و طوطی وار کلماتی بگوئیم اما حاضر نیستیم یک بار فکر کنیم که چرا؟ چرا ما وحشت داریم که به این مرحله برسیم که بفهمیم باورهای ما بجز خرافات چیز دیگری نیستند.

مسلمانها دین اسلام را به طور موروثی دریافت میکنند.

بله, ما اینگونه مسلمان شدیم. با تشویق.
نماز را با تشویق بزرگترها خواندیم, روزه را با تشویق بزرگترها گرفتیم. و همه فرایض دینی را هم همینطور. تحقیقی نکردیم.
نباید خودمان را فریب بدهیم. ما هیچگونه تحقیقی در مورد اسلام نکردیم. نه از محتوای قرآن با خبر شدینم, نه از مفهوم نماز و نه از فلسفه اسلام. حتی اغلب ما مفهوم نماز را نمیفهمیم. زیرا اگر میفهمیدیم هیچگاه نمیگفتیم اینها آیات الله هستند.
ما موروثی مسلمان شدیم.
یک معامله بد, بسیار بد, معامله ای که در آن به آزادی اندیشه ما تجاوز شد. در آن زمان که ما هیچگونه اختیاری نداشتیم اندیشه ما را گرفتار عقد این احساسات کردند طوریکه در بزرگسالی هم نتوانستیم از بند این خرافات آزاد شویم. طلاق در این ازدواج با مرگ همراه است. متاسفم که حتی در آیات قرآن هم تبعیض وجود دارد. زیرا آیه “لا اکراه فی الدین” فقط یک شعار است!

برای آزادی و سربلندی ایران تنها یک راه وجود دارد،
روشنگری، روشنگری…….. و بازهم روشنگری