ماله کش وزارت اطلاعات بی بی سی را بشناسید

وقتی برای جنایتکار قرن ،آرامگاه و برای قهرمان ملی قیام خلق ،گور توصیف میکند
اینان چنگال خونین دیکتاتور ها را تمیز میکنند و مردم ما ‌آنها را هرگز نخواهند بخشید