مارادونا نانش را از راستها میگرفت و نامش را از چپها !

Author: mahdi
روشنگری و مبارزه با خرافات مذهبی