مارادونا نانش را از راستها میگرفت و نامش را از چپها !