لزوم مبارزه خشم محور

حکومتی که با گلوله به قدرت رسیده

و با گلوله در قدرت مانده؛

.قطعا با گل و بوسه نمی رود

پرهیز از خشونت به معنای عدم دفاع نیست

و مردم حق دارند با تمام ابزارها

.در برابر سرکوبگران از خودشان دفاع کنند