قرارداد رو منتشر نمیکنن چون هیچ نفعی برای ایران و ایرانی نداره جز بقا و حمایت از حکومت ظالم!

“میگن شما که هنوز از قرارداد ۲۵ ساله با چین چیزی نمی‌دانید چرا مخالفت می‌کنید. باید گفت که چرا ما، مردم، هنوز چیزی از قرارداد به این مهمی نمی‌دانیم؟ اگر قرار نیست ایران به چین فروخته بشود و این قرارداد به سود مردم ایران است چرا جزییات آن را به اطلاع مردم نمی‌رسانید؟”