قبر فاطمه

امام حسین گفت : چون فاطمه وفات کرد امام علی او را پنهانی خاک کرد و جای قبرش را ناپدید کرد

امام رضا : قبر فاطمه در خانه خودش است و انجا دفن شد.

امام رضا تصریح می کند که قبر فاطمه پنهان نیست ولی امام حسین می گوید قبر فاطمه پنهان است.

بنظر شما کدام یک دروغ گفته اند؟

???????????

شیخ حر عاملی هم اسناد قبر فاطمه را ذکر می کند و می گوید این قول که حضرت فاطمه در خانه خود دفن شد نزد من صحیح است.

اما

ایت الله محمد حسینی شیرازی از مراجع شیعه می گوید قبر فاطمه مخفیست و احدی نمیدونه کجاس تااینکه مهدی بیاد و این حقیقتو فاش کنه.