فیلم دزدی و غارت گلهای یک خانم گل فروش محروم توسط ماموران شهرداری در میدان ونک تهران

در این فیلم که توسط یکی از رهگذران و در میدان ونک تهران گرفته شده، چند تن از ماموران شهرداری تهران مشاهده می شوند که از نبودن یک خانم گل فروش محروم که کارش فروختن گل در میدان ونک تهران است سوء‌ استفاده کرده و همه دار و ندار و منبع درآمد او که گلهایش است را پشت خودروی خود بار زده و می خواهند ببرند.

https://youtu.be/z0QJtMJLJi4

 

صحنه ظالمانه و دردناکی که خشم هر کسی را برمی انگیزد، بخصوص که در شرایط شیوع کرونا منابع درآمد مردم و بخصوص دستفروشان محروم بسیار محدودتر شده و اینکه این خانم گل فروش وقتی که برگردد چه احساسی خواهد داشت.

این فیلم مربوط به تیرماه سال گذشته است که در آن صحنه درگیری و گوشمالی ماموران شهرداری توسط دستفروشان در شهر رشت را مشاهده می کنید. ماموران شهرداری در دهانه میدان خیابان شریعتی در شهر رشت با هجوم به دستفروشان محروم قصد جمع آوری و ضبط بساطشان را دارند.

در ابتدا ماموران سد معبر شهرداری  اقدام به برداشتن وسایل یکی از دستفروشان محروم می کنند و وقتی با اعتراض این دستفروش بی پناه مواجه می شوند اقدام به ضرب و شتم وی می کنند. که مردم و دستفروشان حاضر در محل زبان به اعتراض گشوده و می گویند چرا چند نفره سر او ریخته و او را می زنند.

در اینجا ناگهان خون مردم حاضر در محل و بقیه دستفروشان به جوش آمده و به مقابله با دستفروشان بر می خیزند که شروع به گوشمالی و کتک زدن آنان می کنند.  ماموران که تا چند دقیقه قبل در حال غارت و ضرب وشتم بودند وقتی که می بینند شرایط سخت شده پا به فرار می گذارند که یکی از آنان گیر مردم افتاده و حسابی او را گوشمالی می دهند.