فیش حقوقی کارمند ساده امور زندانها دوبرابر یک معلم با مدرک دکترا

فیش حقوقی کارمند ساده امور زندانها دوبرابر یک معلم با مدرک دکترا .

این فیش حقوقی پیوست،مربوط به اسفند ۹۹ است با احتساب ۲۵٪ درصد افزایش امسال به ۲۲/۵۰۰/۰۰۰ تومان رسیده است.