فوری -اعتصاب کامیون دارن حمل سوخت کرمان + فیلم

فوری -اعتصاب کامیون دارن حمل سوخت کرمان + فیلم

امروز ۶آبان ۹۶ کامیونداران حمل سوخت کرمان در اعتراض به سیاستهای غلط حکومت اعتصاب کردند.

همکاران این زحمتکشان دو روز قبل  در اراک  اعتصاب کرده بودند و از همه کامیون داران خواسته بودند که  اعتصاب کنند.