فقط در ایران اسلامی؛ یک زندانی زن پس از تحمل حبس قبل از آزادی ۱۰۰ ضربه شلاق خورد

انسیه دائمی، خواهر آتنا دائمی به‌ نقل از او در توییتر نوشت یک زندانی زن پس از ۱۵ سال تحمل حبس قبل از آزادی ۱۰۰ ضربه شلاق خورده و با تنی زخمی آزاد شد.

سکوتِ ایرانیان در برابرِ این همه ظلم و جور ادامه داشته و دوران قرون وسطایی رژیم همچنان برقرار است.