فریاد ژیان ژیان پهلوی (زنده باد پهلوی) در سنندج کمر فرقه تبهکار و چپولها را شکست !ویدیو