فریادهای اعتراض بانوی ایرانی با شعارهای مرگ بر خامنه ای در عظیمیه کرج

صبح امروز چهارشنبه ۲۳ خرداد ۹۷  در میدان مهران در عظیمیه شهر کرج، فریادهای اعتراضی یک بانوی ایرانی که نسبت به اعدام رامین حسین پناهی اعتراض میکرد و میگفت مگر او چه کرده است مردم را به سمت او جلب کرد.

این بانوی ایرانی نسبت به زندانی کردن دراویش گنابادی و اعدام رامین حسین پناهی اعتراض میکرد  توجهات زیادی را به خود جلب نمود.

او با فریادهای مستمر مرگ بر خامنه ای در میدان مهران کرج حمایت مردم را با حلقه زدن در اطرافش جلب کرده بود. از این صحنه کلیپهای مختلفی در فضای اجتماعی پخش شد که نشان میدهد این اعتراض مدتی ادامه داشته است.

یک منبع محلی گفت این بانوی ایرانی در بین فریادهایش که مستمرا مرگ بر خامنه ای را تکرار میکرد نسبت به حکم دراویش گنابادی و اعدام رامین حسین پناهی اعتراض داشت و میگفت مگر اینها چه کرده اند؟

یادآوری میشود در قیام دیماه در بسیاری از شهرهای میهن این بانوان سرکوب شده ایرانی بودند که تظاهرات هزاران نفره را در استارت میزدند.

بانوان ایرانی در صف اول تظاهرات شجاعت را به مصاف طلبیدند
این پست سه بانوی ایرانی را نشان میدهد(۸ذیماه۹۶) که ترسی بر آنان حاکم نیست و چشم در چشم هیولاهای انتظامی می ایستند و حرفشان را میزنند به بلندترین صدا.

به حرفهایشان گوش کنید.

بانوان ایرانی سرکوب شده ترین قشر در حاکمیت ملاها هستند و این چنین امروز درخشان در میدان نبرد با ملاها صف اول را تشکیل میدهند و حرف نهایی را میزنند.

حکومت از جایی ضربه میخورد که فکرش را هم نمیکرد.

بانوی معترض قمی در تظاهرات امروز قم تظاهرات را استارت زد درود بر اینهمه شجاعت

بانوی معترض و شجاع اصفهانی هیچ نمیترسد و هیچ ارزشی هم برای نیروی انتظامی و فرمانهایش قایل نیست میگوید از جایم تکان نمیخورم.