فراخوان تجمع برای همه ایرانیان در نورنبرگ

این تجمع با توجه ب اخباری ک ب من رسیده وابسته ب گروه خاصی میباشد و همه میتوانند شرکت کنند