فخرفروشی و بی احترامی زشت نماینده استان تهران به ۸۰ میلیون ایرانی که خبرنگاران رو شوکه کرد!/ویدیو