فاطمه حقیقت جو و الهه هیکس از کدام آخور ولی فقیه تغذیه می شن که اینقدر از شرکت در انتخابات حمایت میکنن؟

الهه هیکس و فاطمه حقیقت جو درروزهای اخیر مردم را تشویق به شرکت در انتخابات کردند. آنهم درست در وسط فراخوان های بی سابقه برای تحریم انتخابات. هردو هم مناظره هایی آتشین با مسیح علینژاد داشتند. هردو هم بشدت به نظر مخالفت خود واکنش نشان دادند.
اینها از کدام آخور رژیم تغذیه می شوند که این اندازه یقه درانی می کنن؟ چه کسی مخارج اینها را در خارج از کشور پرداخت می کند؟ اینها به کجا وصلن که این اندازه برای سیرک مسخره انتخابات رژیم ملاها یقه درانی می کنن؟ کسی خبر دارد؟