فاجعه مضائف کرونا در ایران و چرائی بی تفاوتی رهبر

بعد از گذشت ده روز از نامه روحانی به خامنه ای مبنی بر گشودن درصندوق ارزی ودادن یک میلیارد دلار ناقابل برای تامین حداقل هزینه های کرونائی . خامنه ای کوچکترین واکنشی نه به این نامه ونه به کشتار بی رحمانه  کرونا در ایران نشان نداده است! چرا که دغدغه فکری او بعنوان ولی فقیه از نوع دیگر است .
او دغدغه ایران وملت ایران را که دگر هیچ رشته وعلقه ای نه به او ونه به نظام جمهوری اسلامی ندارند: ندارد.
برای او همان تعداد معینی از افراد که به اصطلاح امت او را تشکیل می دهند وبه اذن او قیام و سجود می کنند مهم است. برای اوتامین هزینه سپاه قدس ، حزب الله، لشکر فاطمین ، انواع واقسام جیش های برون مرزی، بیشتر از هر امر دیگری اهمیت دارد . او خود را به عنوان ولی فقیه تنها در قبال امت اسلامی مسئول می داند وبس!
امروز تمام تلاش او معطوف پر کردن خلئی است که با رفتن سلیمانی در منطقه ایجاد شده است. پر کردن خلا حضور سلیمانی و ایفای نقش در تحولات اخیر عراق ،سوریه ،لبنان ،یمن واحیانا سرکوب هر نوع اعتراض از جنس اعتراضات آبان ماه، یک دست کردن امت طرفدار خود و بیرون کردن هرجریان سیاسی و اجتماعی از دایره قدرت و مهم تر تقابل با امریکا از اوجب واجبات است.
این ها از عمده ترین گرفتاری های ذهن رهبر است .
اعزام قا آنی ، فعال شدن فرماندهان سپاه در رابطه با تنش های منطقه ای با امریکا که مستقبما بدستور رهبری عمل می کنند، نشان حضور فعال اوست! البته نه در رابطه با امر کرونا .
خامنه ای هنوز از شوک فقدان سلیمانی که بازوی او در منطقه بود ،خارج نگردیده است .او در سیمای سلیمانی تداوم ولایت و حضور پر رنگ خود در منطقه را می دید.سلیمانی جدا از نقشی که به عنوان یک نظامی بر عهده داشت .تقویت نهاد ولایت فقیه را نیز از جمله اصلی ترین وظایف خود تلقی می کردو همگان را دعوت به وحدت حول محور رهبری فرا می خواند ونقشی اساسی در هدایت سرکوب جنبش اعتراضی مردم داشت.هم از این روست که هنوز طبع لجوج وکینه ای رهبر دنبال گرفتن انتقام وبه قول خود دادن درسی به امریکائی هاست .
او در سیمای سلیمانی دنبال همان رویائی می گشت که خمینی از آن بعنوان تکوین امت و بر قراری حکومت جهانی اسلام یاد می کرد .امری که بدون مواجهه جهانی نمی تواند تکون یابد، حکومتی که در آن حکام بایستی که از ولی فقیه تبعیت کنند. برای خمینی و خامنه ای حکومت اسلامی حکومتی است فرا ملی که فراتر از نظام دولت ملت تشکیل میگردد.
خمینی اعتقاد داشت که وجود نظام سیاسی غیر اسلامی لزوماً منتهی به اجرا نشدن دستورات سیاسی اسلام شده و بنابراین چاره ای نیست جز از بین بردن آن نظام های حکومتی که در درون خود فاسد هستند. این وظیفه ایست که تمام مسلمانان باید اجرا نمایند. او دولت اسلامی را به مثابه قانون اساسی می دید،که حکام در حکومت و ادارۀ کشور مجبور به رعایت شرایط مخصوص آن که در قرآن و سنت پیش بینی شده است می باشند.
در دولت اسلامی، اقتدار مختص خداوند بوده فرمان از آن اوست از این رو او تأکید میکرد که مافوق بودن ولی فقیه بخوان خامنه ای امروز بر حاکم یک اصل پذیرفته شده است.
خمینی داشتن هویت اسلامی بخوان”امتی” را لازمه وپیش شرط چنین حکومتی می دید و حفظ آنرا ازاوجب واجبات می شمرد.
با چنین نگاهی چیزی به عنوان ملت ایران برای او وخامنه ای نمی توانست ونمی تواند مطرح باشد.بخصوص این رو گردانی مردم از حکومت ، ریزش عظیم بدنه آن طبق آمار خود وزارت کشور که باعث تشدید بیشتر این جدائی می گردد وخامنه ای را که بعنوان ولی فقیه بر قدرت تکیه زده است به این فکر رسانده است که امت خود را متمرکز کند ودر مقابل ملت شمشیر از رو ببندد.کاری که با قدرت تمام در این سال ها بخصوص در سال گذشته در سرکوب وحشیانه خیزش آبان ماه نشان داد.
مردی که بعنوان ولی فقیه چهل سال است در رویای ولایت بر جهان اسلام حداقل جهان شیعه له له می زند ودر این راه از هیچ هزینه ای دریغ نمی کند.
اما ما ملت چه تاوان عظیمی برای تحقق این رویا داده و می دهیم . چهل سال است حکومت اسلامی تبر گرفته برریشه های این ملت وتاریخ فرهنگ وهنر آن می زند، تا ما را از گذشته حال و آینده جدا سازد.حکومتی که از نخستین روز با بهم ریختن تمام سامان های اجتماعی، فکری، اقتصادی، فرهنگی وسیاسی کار خود را آغاز کرد، تا هیچ کس وهیچ چیز در جای خود نباشد. با بحران های سیاسی ، با جنگ، با سرکوب هر صدای مخالف و تحدید آزاذی های فردی واجتماعی، براین نابسامانی دامن زد .
بینائی اجتماعی را در هیاهوی روز های جنگ، در شعارها ،راهپیمائی های مذهبی ، در زیر سنگینی گنبد ها و گل دسته های طلائی ، چاه های توهم کور ساخت .در دانشگاه ها رابست ولات های خیابانی وعقب مانده های حجره های هزار ساله را بر سرکار ها نهاد ، دستگاه قضا را خالی از محتوی قانونی وحقوق بشری ساخت وکار قضا به نا قاضیان سپرد ،بر پلشتی ها افزود تا در این نابسامانی و پلشتی بی هویتمان کند.
ما! ما اجازه دادیم که فاسدمان کنند و برخواسته های ما مستولی شوندو بی هویتنان سازند.اجازه دادیم تا در یک گیجی وشور بی منطق همگانی طوق بندگی عقب مانده ای مستبد ، خود رای،متوهم را بر گردنمان بیاندازند . مسخ شده ای مسخمان کند ملتی بسازد بی هویت که درآن عقب مانده گان وفرصت طلبان ذوب شده در ولایت الگو شمرده شوند.
هیچ چیز تلخ تر ،خطرناک تر و مفلوک تر از یک ملت ،یک جامعه بی هویت شده وچهره ملی از دست داده نیست . جامعه ای بی حس شده، معلق گشته در فضا ،گم شده درنا کجا آباد حکومت اسلامی.
جامعه ایکه همه چیز برایش علی السویه گردیده است. جامعه ای که می تواندچشم براعدام های جمعی بر بندد.گورستان های جمعی را نبیند، دل بر سرکوب تسلیم نشدگان و آزادی خواهان خود نسوزاند . از کنار ده ها زندان با زندانیان سیاسی مدفون شده در این زندان ها بگذرد بی آن که روحش آزرده شود. تاراج تمامی سرمایه های ملی خود را بهیچ بگیردو در منجلابی که حکومت ساخته است غرق شود.
سخن از عمومی است که در این چهل سال یا همراهی کردند و یا دم در کشیدند.چه میزان زمان ، چه میزان خسارت جانی و مالی لازم بود، تا ما دریابیم که بهای این همه سکوت ،چشم بستن و امید داشتن چه میزان سنگین است !
باید بلایای آسمانی نازل می شد ، تا ما عدم کفایت دولت وبی بها بودن ملت برای حکومت را دریابیم .بایدکرونائی می آمد تا عمق فاجعه حکومت اسلامی را بر ملا سازد . بی ارزش بودن جان ملت را نشان دهد. بهمان گونه که در عرض دو ماه بهترین فرزندان این ملت را در زندان ها قتل عام نمود. بهمان گونه که امروز ولی فقیه با وجود در دست داشتن میلیارد ها ثروت جمع گشته در ستاد ها ونهاد های حکومتی حاظر به پرداختن ریالی برای حداقل مرحم نهادن بر زخم های ملت نیست.
کرونا چه میزان دقیق وروشن فرق ملت دولت را با امت نشان داد ودغدغه های ولی فقیه را آشکار ساخت!بیگانه بودن حکومت با مردم و افسر دانستن باور ها ومنافع حکومت بر منافع مردم را نشان داد.
نشان داد که هر قانون، هر حکم حکومتی صادر شده توسط ولی فقیه، به چه بهای سنگینی از کیسه مردم پرداخت شده و چرائی بی تفاوتی ملت در برابراین بی قانونی و نابسامانی که چه فاجعه را بوجود آورده است ، فاجعه ای بنام فاجعه مضائف کرونا در ایران .