عمو رجب ترسیده

اردوغان بی مورد نمی ترسد
قیام مردم عراق بذر هراس را در دل دیکتاتورها و حکومت های فاشیستی منطقه افشانده،اردوغان به درستی دریافته که شعله های قیام مردم عراق بزودی‌ ترکیه را فراخواهد گرفت او دایه عزیزتر از مادر نیست که نگران نفوذ و الگو پذیری مردم ایران از ملت عراق باشد بلکه او برای به مخاطره افتادن حاکمیت خویش هراس دارد
امروز جواد ظریف این تدارکاتچی و ماله کش نظام سخنان دوست ترک خویش را تایید کرد و از بیانات گوهربار رجب طیب اردوغان سپاسگزاری نمود ،آری به راستی هراسی جنون وار سراسر وجود حاکمیت انکارا و تهران را فراگرفته،چراکه همه رژیم های غیرمردمی و خودکامه تنها از قیام ملت ها هراس دارند و آتشی که در عراق شعله ور شده بزدوی دامان رجب اردوغان را خواهد گرفت ،آتشی که از دامان ناپاک رجب ترک بعدها به ایران سرایت خواهد کرد و به عقیده و پیش بینی بنده شعله های سوزان خشم مردم بزدوی پیکره پوسیده رژیم ایران و حاکمیت ارودغان را در کام خود فرو خواهد برد،آینده ای سخت و سرنوشتی شوم در انتظار سید علی و عمو رجب ترک است اینده ای که کنون زمان حال انان را آشفته کرده
بهداد فردوس
نام مستعار