علم الهدی: کسی در انتخابات شرکت نکند جهنم رفتنش قطعی‌ست

در هیچ دور‌ه‌ای از تاریخ، دین فروشان مردم ستیز تا این حد از دین و اعتقادات مردم، استفاده ابزاری نکرده بودند.

بازمانده نسل هارون الرشید در تازه‌ترین سخنانش گفته “کسی در انتخابات شرکت نکند جهنم رفتنش قطعی‌ست”

این حد از وقاحت نشان دهنده این است که این نظام شیطانی به روزهای پایانی خود رسیده است.