علت هراس اسلام از زنان

علت هراس اسلام از زنان
مذاهب به خوبی دریافته اند که بقا و استمرارشان در تربیت نسلی است که بی هیچ قید و شرطی مطیع احکام انان باشد،و مسئولیت تربیت و اموزش چنین نسلی بر عهده دختران و زنان آن جامعه است،مذاهب تمامی تلاش خود را بکار گرفته اند تا مانع حضور زنان در فعالیت ها و ارتباطات اجتماعی شوند ،انان بخوبی می دانند اگر زن در فضای جامعه اعم از فصای مجازی و اجتماعی حضور یابد و اندیشه و باور خویش را به چالش بکشد و به اگاهی و دانش خود بیفزاید دگر زن فرمانبردار و مورد تایید مذهب نمی باشد،و نمی تواند مروج و اموزش دهنده، افکار پوسیده و متحجرانه مذاهب به فرزندان خویش باشد ،حال شما شیرزنان اندیشمند کشورم که کنون با حضورتان در فضای مجازی و اجتماعی به اندیشه و باور خود می افزایید و در راستای خردورزی می کوشید،لرزه بر قامت پوسیده قوانین مذاهب نهاده اید،مذاهب زنان را دشمن نخست خویش می دانند و با بهانه هایی همچو؛ عامل گناه دانستن،نامحرم دانستن،رعایت حجاب، مانع از حضور شما در فعالیت های اجتماعی ،فرهنگی،ورزشی(دوچرخه سواری،تماشای مسابقات ورزشی) و سایر فعالیت ها میشوند،هراس از شخصیت زن در وجود هر مذهبی اشکار است ،چون که تنها را استمرار مذاهب با وجود زنی خرافی،فاقد شعور و خرد میسر میشود،که بی هیچ باور و اندیشه ای از خویش به اموزش احکام مذهبی به فرزندانش مبادرت نماید،هر زن اگاه چراغی است در دل تاریک ادیان،آری که در تاریکخانه ذهن مبلغان مذهبی،بیرون بودن یک تار موی زن از هزران اختلاس و جنایت هراسناک تر است،چرا که آن را پایانی بر بقا خود میدانند
(بهداد فردوس(نام مستعار