علت غیبت امام زمان ترس از دشمنانش است

اعتراف آخوند طبسی در شبکه ولایت : فلسفه و علت غیبت امام زمان ترس از دشمنانش است.

 این ترس ۱۳ قرن ادامه یافته تا کی میخواد بترسه؟ کی میخواد شجاعت بخرج بده؟ ? در پاسخ به ماله کشان شیعه که ممکن است بگویند این روایات ترسو بودن امام زمان ضعیفه می گوییم این روایات صحیحه چنانچه علامه مجلسی در
مرآه العقول ج۴ص۵۲ می گوید صحیح است.
الحدیث الثامن عشر:موثق کالصحیح

 وجود چنین ترسویی چه ارزشی دارد؟ ? ? ? ?? ? ? ? ? ?