علت تنفر محمد از زنان

خدیجه زنی تاجر و خوش گذران بود ،چنانچه که قبل از ازدواج با محمد بیش از دوبار طلاق گرفته بود ،طلاق در زمان قبل از اسلام چنان جا افتاده نبود اما خدیجه چون از ثروتمندان قریش بود بنا به وجهه اجتماعیش به این امر مبادرت کرده بود
خدیجه پیش از محمد دو بار ازدواج کرده بود: یک بار با عقیق بن عائذ بن عبدالله مخزومی و بار دیگر با ابوهاله تمیمی، و از هر کدام فرزندانی داشت
و ازدواجش با محمد بنا به خواست شخصی خدیجه بود در حالی که خدیجه بیست و پنج سال ازمحمد بزرگتر بود،در اصل این محمد بود که توسط خدیجه مسن به همسری انتخاب شد ،محمدی که شغلی نداشت و تمام مخارج زندگی او توسط خدیجه تامین میشد ،محمدی که بنا به شرایط مالی و جایگاه اجتماعی خدیجه جرات نافرمانی از او را نداشت و مطیع و فرمانبردار خدیجه بود
و محمد شاهد خیانت های خدیجه و رابطه او با سایر تاجران و بازرگانان مکه و بلاد دیگر بود چناچه که در تاریخ ذکر شده فاطمه زهرا حاصل روابط پنهان خدیجه با بازرگانان و تجاری بود که با خدیجه دادوستد میکردند و نه فرزند محمد چرا که محمد با وجود هشتاد زن و کنیز بعد از خدیجه صاحب فرزندی نشد
محمد بعد از مرگ خدیجه کینه زنان را به دل گرفت و انان را از رفتن به خارج از خانه و داشتن شغل و حق انتخاب منع کرد و قوانین چند همسری را وضع کرد و در ایات قران دستور به کتک زدن و کنیزداری و غنمیت گرفتن زنان را داد و سهم انان را از ارث کاهید و حق حضانت فرزند را از زنان سلب نمود و بنا به عقده داشتن از همسری مسن در گذشته(خدیجه) به سراغ ازدواج با کودکان خردسال رفت
محمد بنا به اینکه بیکار بود و خدیجه مخارجش را با سرکوفت میداد بعد از مرگ خدیجه بنا به کینه ای که داشت زنان را در سایه سنگین حجاب محدود کرد و تمامی حق و حقوق انسانی را از زنان دریغ کرد،واگر غیر از این بود چرا قبل از اسلام زنان تاجر و بازرگان بودند؟

بهداد فردوس

نام مستعار