عادل مکرم در سلول انفرادی با خوردن خردە شیشە اقدام بە خودکشی کرد

ساعت ٨ شامگاه دوشنبە ٢٨ مهر ٩٩ (١٩ اکتبر ٢٠٢٠)، عادل مکرم زندانی سیاسی محبوس در زندان مرکزی ارومیە کە پس از اقدام بە خودسوزی بە سلول انفرادی منتقل شدە بود، با خوردن خردە شیشە در سلول انفرادی اقدام بە خودکشی نمودە است.

بە گفتە یک منبع مطلع از زندان ارومیە، عادل مکرم از شب گذشت در بهداری زندان تحت مراقبتهای ویژە قرار داشته و ساعت ٢ ظهر امروز سەشنبە ٢٩ مهر ماه در پی وخامت وضعیت جسمانی جهت عمل جراحی بە مراکز درمانی خارج از زندان منتقل شدە است.

عادل مکرم روز یکشنبە ٢٧ مهر ٩٩ (١٨ اکتبر ٢٠٢٠)در سالن زندان و مقابل دیدگان قاضی ناظر و معاون زندان خود را بە آتش کشید کە بدون هیچ گونە رسیدگی پزشكی بە سلول انفرادی منتقل شد.
این زندانی سیاسی روز یکشنبە ١٣ مهر ٩٩ (٤ اکتبر ٢٠٢٠) نیز  بە نشانە اعتراض بە بلاتکلیفی دە ماهە خود در زندان با دوختن لب‌هایش دست بە اعتصاب غذا زدە بود کە پس از سە روز و با قول مساعد مسئولین زندان مبنی بر تحقق خواستەهایش، بە اعتصاب غدای خود پایان دادە بود.

“عادل مکرم” ٣٠ سالە  اواخر آذر ماه سال گذشتە از سوی حکومت ترکیە و از مرز شهرستان خوی بە ایران دیپورت شدە بو و مدت ٢٠ روز در بازاشتگاه ادارە اطلاعات خوی مورد بازجویی قرار گرفتە و سپس بە زندان خوی منتقل شدە بود. وی نهایتا بە زندان ارومیە منتقل شدە و با گذشت ١٠ ماه همچنان بلاتکلیف می‌باشد.

وی در تاریخ ١٣ شهریور ماه امسال از سوی شعبە دوم دادگاه انقلاب ارومیە بە ریاست قاضی شیخلو محاکمە و بە ”عضویت در احزاب کُردستانی و خروج غیرقانونی از کشور“ متهم شدە است.

گفتنیست کە عادل مکرم پیشتر عضو حزب دمکرات کُردستان ایران بودە و  تابستان ٩٨ بە ترکیە رفتە و درخواست پناهندگی دادە بود.