طوری سر حسین رو بریدند که از ۹ تا امام بعدی ، حتی یکی هم جیک اش در نیومد ! ‫

نمیخوام راجع به اباطیل هزار سال قبل وقت تلف کنم !
ولی انگار یزید بد جوری زهره چشم از قبیله بنی هاشم گرفت ، چون بعد از کشته شدن حسین ، کل قبیله بنی هاشم ماست هاشون رو کیسه کردند و رفتند پی زندگی اشون !
.
چرا بعد از قتل فجیع حسین توسط شمر ، از ۹ تا امام بعدی و مثلا پهلوان ، با چند صدتا بچه و نوه شاخ شمشادشون !
حتی یکی به خونخواهی حسین بلند نشد ؟
فقط دارند مثل پیرزن ها هزارساله گریه و نفرین میکنند !