ضریح در زمان شاه عباس از مسیحیت آمد!

ایران در عصر صفوی دچار یک تهاجم فرهنگی اروپائی شد. شاه عباس برای هر چه با شکوه کردن مذهب نو شیعه، از مستشاران مذهبی اروپائی یاری گرفت تا با کپی برداری از مسیحیت، مذهب جدیدِ مشابهی بسازد. از آن جمله، ساختن ضریح بود. این عکس ضریح حرم حضرت سنت اولالیا در بارسلون است، از قرن سیزدهم! ضریح امام رضا و … ساخته شد.