صید کف‌روب؛ ردپای شناورهای چینی در غارت دریاها

کنشگران محیط زیست سال‌هاست درباره صید بی‌رویه آبزیان در آب‌های بین‌المللی هشدار می‌دهند. شناورهای کف‌روب چینی که گفته می‌شد در سواحل جنوبی ایران هم فعال هستند، کار خود را تا نزدیکی پرو در آمریکای جنوبی هم گسترش داده‌اند.