صرفا جهت مرور تاریخ: ایشان در دهه اول انقلاب، تحت امر خمینی (رهبر محبوبش)، نخست وزیر رژیمی بود که دهها هزار تن را اعدام کرد

سال‌ها گذشت و هنوز نتوانسته‌اند یک برگ سند، یا یک نامردمی از او پیدا کنند. ده‌ها میلیون‌ ایرانی او را شریف‌ترین سیاستمدار معاصر می‌دانند. به راستی راز این همه محبوبیتِ موسوی در چیست؟

ایشان در دهه اول انقلاب، تحت امر خمینی (رهبر محبوبش)، نخست وزیر رژیمی بود که دهها هزار تن را دستگیر، شکنجه و بسیاری از آنان را (پس از تجاوز) اعدام کرد. یک نسل از فعالین سیاسی، فرهنگی، مدنی و … را قلع و قمع کرد و کشور را صد سال به عقب برد. سند از این بالاتر میخواهید؟